Kayabaşı Lisesi Etik Kuralları

KAYABAŞI ANADOLU LİSESİ ETİK KURALLARI

1- AMAÇ

Kayabaşı Lisesi Etik Kurallarını yazılı hale getirmedeki temel amaç; kurumun etik kültürünü geliştirmek, bu kuralların benimsenmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak, etik davranışlar konusunda çalışanlara rehberlik etmek ve çalışanlardan beklenen davranış standardını belirlemektir. ''Kayabaşı Lisesi Etik Kuralları''; neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlardır. Kayabaşı Lisesi Etik Kuralları; yönetim kademeleri, çalışanlar  ve üçüncü şahıslar (veliler  ve kurumun bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen Kayabaşı Lisesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu temel yönetim ilkelerini tanımlar.

2- KAPSAM

Bu kurallar, Kayabaşı Lisesi’nin tüm yöneticilerini, çalışanlarını ve departmanlarını kapsar.

3- YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

Kayabaşı Lisesi Etik Kuralları çerçevesinde, yöneticiler, söz konusu kuralların tüm çalışanlara aktarılmasından ve faaliyetlerin bu kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur. Kayabaşı Lisesi’nin en önemli varlığı ve önceliği, sahip olduğu insan kaynağıdır. Tüm yöneticilerin çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri vardır.

Yöneticiler;

 • Çalışanlarının kişilik onurunu ve yasalarca belirlenmiş tüm haklarını korumayı temel prensip olarak benimser,
 • Çalışanları için kaliteli, güvenilir ve sağlıklı çalışma koşulları yaratır, mutlu ve verimli çalışmalarını sağlar,
 • Çalışanlarına karşı olan davranışlarını saygı çerçevesinde şekillendirir, özel hayatın gizliliğine önem verir,
 • Çalışanlarına hiçbir şekilde psikolojik tacizde bulunmaz,
 • Çalışanları arasında ayırımcılık yapmaz, her konuda adalet ve hakkaniyet ilkesine bağlı kalır,
 • Çalışanlarının da karar alma sürecine katılımlarını sağlamaya çalışır, fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturur.

4- ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU

Kayabaşı Lisesi bünyesindeki tüm çalışanlar;

 • Kurum politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere ulaşılması için çalışır,
 • Kurumun adını ve saygınlığını her durumda korur,
 • Yasal olmayan hiçbir tutum veya davranış içinde olmaz, kendilerine yapılan tüm menfaat tekliflerini veya doğru/yasal olmadığı konusunda tereddüde düştüğü konuları veya faaliyetlerinden faydalanabilecek yakınlarının olması gibi durumları kurum yönetimine bildirir, idari amirinin onayı olmadan hiçbir şekilde hediye kabul etmez,
 • Çalışma ortamlarının huzuru, güveni ve verimliliğini bozan hiçbir tutum veya davranış (agresif davranışlar, tehditkar konuşmalar, rahatsız etme, taciz, politik ve/veya dini görüşlerin propaganda ve tanıtımı vb.) göstermez.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri başlangıcından son aşamasına kadar, sevgi ve saygı üzerine dayandırılır. Eğitimci; herhangi bir düzey farkı ve eksikliği gözetmeden bütün öğrencileri severek, sevdiğini hissettirerek, onlara sevgiyi aşılar. Küçüklere karşı sevginin, büyüklere karşı saygının önemini anlatırken öncelikle kendisi örnek olur, öğrenciyi utandıracak, onurunu kıracak söz ve davranışlardan hassasiyetle kaçınır.
 • Eğitimci; söz, davranış, hal, hareket ve görüntüsü ile öğrencilere iyi örnek olur, bilgi birikimiyle öğrencilerde öğrenme istek ve azmini uyandırır. Kötü örnek oluşturacak tutum ve davranışlardan kaçınır.
 • Eğitimci, özellikleri bakımından farklılık gösteren bütün öğrencilere diğerleri gibi anlayış ve hoşgörü ile yaklaşır.
 • Eğitimci; mesleğini icra ederken öncelikle insan haklarına saygı duyarak; ırk, dil, din, renk, siyasi görüş ve aile statüsü gözetmeden, öğrencilere adil ve eşit davranır. Öğrencilere eğitim-öğretim fırsatlarından adil yararlanma hakkı tanır, her öğrenciye eşit şekilde ilgi göstererek onların iyi yetişmelerini sağlar.
 • Eğitimci; öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini gözetir, bu doğrultuda öğrencileri ile samimi ve güvene dayalı iletişim kurar. Derslerde öğrencilerin kendini rahat bir şekilde ifade etmesi, derse katılımları konusunda onları cesaretlendirir. Bedenen ve ruhen sağlıklı, iyi ahlaklı, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için gereken çabayı gösterir.
 • Eğitimci; öğrenciyle ilgili edindiği bilgilerin gizliliğine riayet eder, yasal zorunluluklar ve acil durumlar dışında bu gizli bilgileri korur ve kimseyle paylaşmaz. Öğrencinin özel hayatına ait bilgileri, ailesinin dışında kimseye açıklamaz.
 • Eğitimci; kişisel, ailevi ve çevresel nedenlerle üzüntü, sıkıntı, mutsuzluk gibi kişisel durumlarını öğrencilere yansıtmaz ve onları açıklamaz.
 • Eğitimci; saygın ve onurlu bir mesleğin mensubu olduğu bilinci ile hareket eder. Görevinin gerektirdiği bilgi, nitelik ve yeteneklere sahip olabilmek için, her türlü bilgiyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek gelişimini sürdürür. Mesleğini sevmediği izlenimini gösterecek davranışlardan kaçınır.
 • Eğitimci, eğitim ve öğretim ortamında öğrenci sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek her türlü unsurun ortadan kaldırılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir, eğitim ve öğretimin güven ve düzen içinde yapılmasını sağlar.
 • Eğitimci, mesai ve ders saatlerine titizlikle uyar; derse geç girerek, dersten erken ayrılarak ya da gerçeğe aykırı mazeretler üreterek eğitim sürecini kesintiye uğratmaz. Ders saatlerini etkin ve verimli kullanır. Dersten geç ayrılmak suretiyle öğrencinin dinlenme hakkını engellemez.
 • Eğitimci, kanuni istisnalar hariç olmak üzere öğrencilere ücret veya başka bir menfaat karşılığı özel ders vermez.

4.1. – Kayabaşı Lisesi’nin İtibarının Korunması

Kayabaşı Lisesi’nin tüm çalışanları kurum itibarını zedelemeyecek davranışlar sergilemekle yükümlüdür.

4.2. - Kurum Varlıklarının Korunması

Kayabaşı Lisesi bünyesindeki tüm çalışanlar kurum varlıklarını korumalı ve yalnızca iş amaçlı ve aynı zamanda da verimli kullanmalıdır.

4.3. - Kurum Sırları / Gizlilik

Kurum varlıklarımızın en önemli unsurlarından biri de sahip olduğumuz bilgi birikimimizdir. Kurum içinde yaptığımız tüm işlemlerde (projeler, dosyalama – arşivleme, e-mail trafiği, toplantı konuşmaları ve tutanakları, masa üzerindeki evraklar vb.) bilginin korunması ilkesi çerçevesinde en üst düzeyde özeni gösteririz.

Kayabaşı Lisesi bünyesinde çalışan kişiler sahip oldukları bilgileri (projeler, raporlar, iş araştırmaları, yeni uygulama planları, stratejik hedefler, yayınlanmamış akademik bilgiler veya veli / öğrenci listeleri, velilerin istek ve gereksinimleri, veli tercihleri, yönerge, yönetmelik, prosedür, proses, iş alışkanlıkları, yöntemleri ve planları ile ilgili bilgiler ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar vb) hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece ve kendisine yetki verilmedikçe açıklayamazlar, kişisel çıkarları veya kurum dışındaki kişilerin çıkarları için kullanamazlar, kurum içinde de sadece bilmesi gereken çalışanlara, bilginin kurum sırrı olduğunu kesin bir şekilde belirtilerek verirler, başkalarına veremezler.

Çalışanlarımızın bu bilgileri koruma yükümlülüğü; herhangi bir sebepten ötürü Kayabaşı Lisesi bünyesinden ayrılsalar da, söz konusu bilgiler kamuoyunun bilgisi dahiline girene kadar ya da bu bilgilerin artık ticari sır veya özel bilgi olmadığı açıklanana kadar devam eder.

4.4. - İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

Kayabaşı Lisesinde  görevli tüm çalışanlar birbirleriyle karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmalıdır. İster bize bağlı elemanımız, ister bağlı olduğumuz yöneticimiz, isterse aynı düzeydeki iş arkadaşımız olsun, iş arkadaşları arasındaki ilişkiler; her bireyin ortak hedeflere sıkı bağlılık esaslarıyla sarıldığı eşitler arasındaki bir ilişkidir.

4.5. - Tedarikçilerle İlişkilerimiz

Kayabaşı Lisesi ürün, proje ve hizmet tedariki sağlayan kişi ve kuruluşlarla ilişkilerimizin uzun vadeli ve güvene dayalı olmasını amaçlarız. Tedarikçi ilişkilerinde dürüstlük ve eşitlik esastır. Tedarikçi seçiminde hiçbir şekilde ırk, din veya dil ayrımı yapmayız. Kişisel ilişkileri göz önüne almayız. Kurum çıkarlarını ön planda tutarız. Tedarikçilerden hiçbir şekilde komisyon ve benzeri ödeme, hediye vb. kabul etmeyiz.

 • Velilerimizin - Tedarikçilerimizin görüşme taleplerini işimiz - zamanımız elverdiği ölçüde en kısa sürede mutlaka karşılarız. Bu konuya azami özen gösteririz.
 • Velilerimizin – Tedarikçilerimizin telefonlarına mutlaka cevap veririz; kendilerini dinleyip, konuyu değerlendirir, gerekli durumlarda konuyu ilgili kişiye / birime iletir ve konunun takipçisi oluruz.
 • Ziyaretçilerimizi bekletmemeye azami özen gösterir, ilk andan itibaren Kayabaşı konukseverliği ve kültürüne uygun olarak çok iyi karşılar ve uğurlarız.

Yukarıda ifade edilen bütün davranışlar; temsilcisi olduğumuz kurum kültürümüzün mutlak bir gereğidir.

4.6. - Velilerle İlişkilerimiz

Velilerimize taahhüt ettiğimiz standart ve koşullarda hizmet sunmak en temel ilkemizdir. Kayabaşı Lisesi olarak bizler velilerimize her zaman doğru, açık ve eksiksiz bilgiler veririz. Sözleşmelere bağlı kalır, taahhütlerimizi her zaman yerine getirir ve veli memnuniyetini sağlamak için çalışırız.

4.7. - Çıkar Çatışması

Kurumumuzda çıkar çatışmasından uzak durmaya özen gösteririz. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımız vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Kayabaşı Lisesi dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Kayabaşı Lisesi adını ve gücünü, Kayabaşı Lisesi kimliğini, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Bu bağlamda Kayabaşı Lisesi çalışanları;

 • Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendilerinin ya da yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.
 • Kurum aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, velilerden / tedarikcilerden özel menfaat sağlamaz, veliler / tedarikçiler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapmazlar.
 • Zaman ve emeklerini kurum için kullanırlar. Çıkar çatışması yaratacak başka bir sorumluluk üstlenmez ve Kayabaşı Lisesi dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi nezdinde çalışamazlar.
 • Görevleri gereği elde etmiş oldukları bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanamazlar.
 • Kurum içinde eş veya yakın akrabalarının terfi veya ödüllendirilme kararlarında etkili olamazlar.

4.8. - Verilebilecek Hediyeler

Hediye verirken kurum kültürü ve etik kurallarına çok özen gösteririz. Bu doğrultuda verilecek hediyeler için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

 • Bu konudaki temel kural, herhangi bir miktarda parasal ödeme veya paraya kolay çevrilebilir hediye verilmemesidir. Ancak gelenek ve göreneklerimize uygun bir şekilde, özel veya genel kutlamalar nedeniyle (düğün, nişan, doğumgünü v.s.) çalışanlarımızın statü ve konumuna uygun biçimde verebileceği hediyeler bu kapsam dışındadır.
 • Verilen hediyenin değeri, 250 TL'nin üzerinde olamaz. İstisnai durumlar için bölümün en üst yöneticisinin onayı gerekir.
 • Verilen hediyelerin, kurumun içinde yer aldığı herhangi bir iş, anlaşma, bürokratik işlem ile ilgili karşı tarafın tarafsızlığını, karar ve davranışını etkileme amacını taşımaması gerekmektedir.

4.9. - Kabul Edilebilecek Hediyeler

Hediye kabul ederken de Kayabaşı Lisesi’nin kurumsal kültür ve etik kurallarına özen gösteririz. Kurum ile iş yapan 3. kişilerden hiçbir şekilde kişisel bir ödeme veya hediye talep ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunmayız. Dürüstlük ve iyi niyet anlayışı çerçevesinde kalmak kaydıyla hediyelerin kabulu ancak aşağıdaki kurallar çerçevesinde söz konusu olabilir.

 • Çalışanlarımız hiçbir şekilde ve miktarda parasal ödeme kabul edemez. Paraya kolay çevrilebilen (hediye çeki v.s.) araçlar da buna dahildir.
 • Parasal ödeme şeklinde olmayan hediyelerin değeri 250 TL’yi aşmamak ve kurumu ilgilendiren hiçbir iş ve anlaşmayla bağlantılı olmamak ve çalışanlarımızı bu konularda etkilemek için verilmediği açık olmak kaydıyla kabul edilebilir.
 • Değeri 250 TL’yi aşan nakit dışı hediye teklifi veya sunumları ile karşılaşılması durumunda, çalışanın söz konusu teklifi kabul etmemesi esastır. Ancak istisnai olarak, çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde ve bir sebeple sunulan hediye teklifiyle karşılaşılması durumunda, yönetimin yazılı onayıyla bu tür hediyelerin kabulu de söz konusu olabilir. Yazılı onaylar, çalışılan bölümün en üst yöneticisinden alınır. Hediyenin kabul edilebileceğine dair alınan onaylar, izni alan tarafta muhafaza edilmelidir.

4.10. - Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medya kullanırken hem kendi itibarımızı hem de Kayabaşı Lisesi’nin itibarını korumaya büyük ve hassasiyet özen gösteririz. Şahsi hesaplarımızı kullanıyor olsak bile bir eğitim kurumunda görev aldığımızdan dolayı Kayabaşı Lisesi’ni temsil ettiğimizi biliriz. Bu nedenle kurum kültürünü ve marka saygınlığını korumakla yükümlüyüz.

Bu bağlamda Kayabaşı Lisesi çalışanları;

 • Bir sosyal medya platformunda yapacağı yorumun veya paylaşımın bireysel olarak kendisine sağlayacağı etkinin yanı sıra Kayabaşı Lisesi açısından da sağlayacaklarını düşünerek hareket eder.
 • Kayabaşı Lisesi’ne ait hiçbir gizli bilgiyi, onaylanmamış gelişme, müzik, video, yazı ve görseli, öğrencilerin sınav kağıtlarını ve notlarını  üçüncü kişilerle yazılı izin olmadan paylaşmaz.
 • Siyaset, din, terör, cinsellik gibi konularda yorum yapmaktan ve taraf olmaktan kaçınır. Devletin kurum ve organlarını ya da diğer özel kuruluşları aşağılamaya yönelik paylaşımlarda bulunmaz. Politik taraftarlık amacı ile ya da belirli bir politik mesele hakkında propaganda niteliğinde taraflı yorumlarda bulunmaktan ve paylaşmaktan kaçınır.

5- İŞYERİNDE SAYGI ve İŞ YAŞAMI

Kayabaşı Lisesi’nde birbirimize karşı her zaman saygılı davranırız. Hiçbir Kayabaşı Lisesi çalışanı diğer çalışanlara, Velilere ya da tedarikçilere karşı tedirginlik verici, rahatsız edici davranışlarda veya başkalarının mallarına zarar verici davranışta bulunmaz.

 • Kayabaşı Lisesi çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterir.
 • Kurum güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamakta yükümlüdür.
 • Kurum çalışanların şahsi bilgilerinin korunması için gereken özeni gösterir.
 • Sürekli gelişim nedeniyle, çalışanlarının istenilen performans seviyesine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
 • Kurumda çalışan herkes ırk, dil, inanç, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve yasal olarak korunan diğer kategorilerde ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilir. İstenmeyen, hoş karşılanmayan ve muhatap kalan tarafın karşılık vermediği her türlü davranış taciz kapsamına girer. Diğer çalışan tarafından hoş karşılanmayan ve cinsel mesaj içeren bir talepte bulunulması ya da kişinin tehdit edilme ve taviz verme hissine kapılmasına neden olacak her türlü davranış tacize girer. Fiziksel bir engele sahip çalışanın engeline yönelik her türlü saldırgan ve alaycı davranış da engelli tacizi kapsamına girer. Bu kapsamda tüm çalışanlar birbirlerine gereken özeni gösterir.

6- İŞYERİNDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI ÖNLEME

6.1. - İşyerinde Statü Gücünün Kullanımı
 

Statü gücünün kötüye kullanılması, çalışanın sahip olduğu bireysel gücün (ünvan, fiziksel, kişisel, yaş) ya da kollektif gücün (sayı fazlalığından kaynaklanan güç) kötüye kullanılmasından kaynaklanabilir. Çalışan tarafından yapılan makul ve mantıklı düzeydeki hataların uygun ve yapıcı bir tavırla karşılanması, performans sistemi içinde çalışanların gelişimine yönelik yapılan değerlendirmeler vb., statü gücünün kötüye kullanılmadığı durumlardır.

6.2. - Bezdirme, Hedef Gösterme ve Kurban Seçme

Çalışanın kurum içinde yalnız bırakılmasına neden olacak davranışlar ve söylentiler içine girilmemeli, hedef gösterilmemeli, psikolojik baskı oluşturabilecek bezdirici davranışlarda bulunulmamalıdır. Hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlar buna örnek gösterilebilir. ( Örnek: çalışanın özel yaşamının eleştirilmesi, toplu ortamlarda sözünün sürekli kesilmesi, sürekli diğer çalışanlar önünde azarlanması, başarılarının görmezden gelinmesi vb. )

Kayabaşı Lisesi bu ve benzeri davranışların meydana gelmemesi için her türlü önlemi alır ve tüm çalışanlarından azami özen göstermesini bekler.

7- KURUM GELENEĞİ

Kayabaşı Lisesi kurumsal kimliğinin ve geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin politikalar, Kurumun Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve uygulamalar denetlenir. Kayabaşı Lisesi’nde çalışan her personel bu gelenekleri yakından öğrenmek, benimsemek, onun gereklerini yerine getirmek ve bu gelenekleri kendinden sonra bünyemize katılan yeni elemanlara yaymak manevi sorumluluğu altındadır.

8- KALİTE POLİTİKAMIZ

Kayabaşı Lisesi’nde kalite bir yaşam biçimi olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerin, mevcut ve geliştirilen kalite sistemleri ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi esastır.

9- HUKUKİ SORUMLULUĞUMUZ

Kayabaşı Lisesi olarak yasalara ve faaliyetlerimizle ilgili tüm hukuk kurallarına uymak temel ilkemizdir. Faaliyetlerimizde ilgili resmi makamlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek düsturumuzdur. Hukuki boyutu olduğunu düşündüğümüz konularda hukuk müşavirliğinin görüşünü almak sürekli alışkanlığımızdır.

10- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ

Kayabaşı Lisesi kültür, sanat ve eğitim alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumlulukları arasında sayar.

11- ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Kayabaşı Lisesi Etik Kurallarını veya Kurum politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

Kayabaşı Lisesi Etik Kuralları kapsamındaki kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten Kayabaşı Lisesi Disiplin ve Etik Kurulu sorumludur. Kurulun yapısı ve işleyişi Kayabaşı Lisesi Disiplin ve Etik yönetmeliğiyle belirlenmiştir.

 

Top