Eğitim Sistemi

Yüksek Öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversite eğitimine hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir. 21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi, yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Çocuklarımızın geleceğini inşa edecek, yepyeni bakış açılarıyla yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı güzelleştirecek, yenilikçi fikir ve buluşlarıyla insanlığa katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflerimizin arasında ilk sıraya koymuş bulunuyoruz.

Her öğrencimizin değerli ve öncelikli olduğunu, farklı ilgi ve farklı ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi teknoloji okuryazarı olan, girişimci, sosyal anlamda gelişmiş, etkili yetişkinler olacakları yarınlara hazırlıyoruz. Ulusal ve uluslararası akademik disiplinlerden faydalanarak oluşturduğumuz ders içerikleri ve eğitim modelleriyle çocuklarımızın zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini esas alıyoruz.

Mimarlar, binaları şekillendirir. Biz eğitimciler de geleceği şekillendiriyoruz. Uyguladığımız eğitim modelleri ve kazandırdığımız değerler ile çocuklarımızın geleceğine yön veriyor, çocuklarımızın yaşamına olumlu izler bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Kayabaşı’nda öğrenim gören ve mezun olan her öğrencinin yaşamda başarılı olması bizler için çok önemli… Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan, toplumsal değerlere önem veren ve bu değerleri koruyan, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda başarılı, yabancı dil bilgisi ile fark yaratacak bir nesil yetiştirmek için çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edecek, aydınlık bir geleceğe yeni nesilleri hazırlamanın heyecanını hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz…

Ulu önder Atatürk'ün çağdaş bir Türkiye yaratma hedefini vizyonu haline getiren Kayabaşı, taşıdığı sorumluluğun bilinci içerisinde Atatürk ilke ve devrimlerinin özünü benimsemiş, demokratik ve laik Türkiye'ye sahip çıkan aydınlık nesiller yetiştirmeyi kendine en büyük amaç edinmiştir.

İnsanların yeniliklerden ve değişimden çekindiği, geleneksel eğitim anlayışına sığındığı bu dönemde; Kayabaşı, eğitim alanında geçmişinden aldığı güçle yepyeni bir anlayış ve dinamik bir kadro ile 12. yılında başarılarını Kayabaşı Anadolu Lisesi'ne taşıyor.

Tüm derslerde başarıyı desteklemek için…

Spor, sanat, drama gibi alanlara ilgi okulda başlayıp gelişir. Öğrencinin tüm derslerde başarısını desteklemenin ve kötü alışkanlıklar edinmesini önlemenin yolu öğrencileri sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirmektir. Okulumuzda ki etkinlikler aracılığı ile öğrenciler daha yüksek matematiksel işlem yetisi, muhakeme kabiliyeti, disiplin davranışı, çalışma ve egzersiz bilinci, daha yüksek duygusal zeka ve daha sakin bir ruh hali kazanmış olurlar. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanır.

YAŞAM BECERİLERİ VE BENLİK EĞİTİMİ

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin bugünkü ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri günlük beceriler, temel beceriler ve benlik eğitimini kapsar.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitim Programı; ortaöğretim ders programları ile toplumun inanç ve değerleri incelenerek kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yaşam becerileri ve benlik eğitiminin amacı, öğrencilerin kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilecek beceriler ile iyi bir kişiliğe sahip olabilmelerini sağlamaktır.

 Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin, günlük ve temel becerileri ile değer sistemi, düşünce yapısı, duygu yönetimi, bilinç yapısının geliştirilmesini esas alır.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki okulların ve eğitim sisteminin yetiştirdiği insandan genel olarak bir memnuniyetsizlik söz konusudur. Yine son yıllarda üniversiteler, işletmeler ve genel olarak toplumun tüm kesimleri eğitim kurumalarının yetiştirdiği öğrencileri beceri eksikliği ve kişilik yönünden eleştirmektedir.

Kayabaşı Anadolu Lisesi Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitimi Programı, akademik eğitimdeki başarıyı arttırırken, temel beceri ve benlik eğitiminin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlayacaktır.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitimi; beceri eğitimi ve benlik eğitimi olmak üzere iki alandan oluşur.

Beceri eğitimi; günlük yaşam becerileri ve temel yaşam becerileri olmak üzere iki yeterlilik alanına sahiptir.

Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi: Öğrencilerin günlük hayatını yönetmede kullandığı ve günlük yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli olan becerilerin kazandırıldığı eğitimdir.

Temel Yaşam Becerileri Eğitimi: Öğrencilerin akademik başarılarının yanında bugün ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri temel becerilere sahip olabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitimdir.

Benlik Eğitimi: Öğrencilerin doğuştan getirdiği ve özünde var olan kişilik özelliklerinin, ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, kalıcılığının sağlanmasıdır. Benlik eğitimi değer sistemi, düşünce yapısı, duygu yönetimi, bilinç yapısından oluşur.

A- Yaşam Becerileri Eğitimi

a.Günlük Yaşam Becerileri

1.Kişisel Bakım Becerisi

2.Dengeli Yaşam Becerisi

3.İlişki Yönetim Becerisi

4.Yaşam Alanlarını Düzenleme ve Kullanma Becerisi

5.Toplumsal Alanlarda Uyumlu Davranma Becerisi

6.Ekonomik Yaşamını Düzenleme Becerisi

7.Spor Aktivitelerine Katılma Becerisi

b.Temel Yaşam Becerileri

1.Okuryazarlık becerisi

2.İletişim becerisi

3.Bilgi ve veri toplama becerisi

4.Karar verme becerisi

5.Sosyal katılım becerisi

6.Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi/dijital vatandaşlık

7.Gözlem yapma becerisi

8.Problem çözme becerisi

9.Araştırma becerisi

10.Girişimcilik becerisi

B- Benlik eğitimi

1.Değer eğitimi,

2.Düşünme eğitimi,

3.Duygu eğitimi

4.Bilinç eğitiminden oluşur.

 

Derslikler

Tüm sınıflarımız eğitim-öğretim faaliyetlerinin en sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilecek şekilde teknoloji ile donatıyoruz ancak teknolojinin kölesi olmamaya özen gösteriyoruz ve akıllı tahtalar değil hala kara tahtalarla eğitim yapıyoruz. Bilgeye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde bilginin kıymetinin yitirilmesine izin vermemeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimize geniş ve ferah derslik imkanı sunuyoruz.

Dersliklerimiz 20 öğrenci eğitim görecek şekilde planlanmıştır ve toplam 19 adet dersliğimiz bulunmaktadır. Tüm dersliklerimizde kara tahta olup projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı mevcuttur.

Okulumuzda her öğrenci kendi sınıf düzeyindeki öğrencilerle birlikte eğitim görür ve sınıflar, başarı ve algı düzeyi birbirine yakın öğrencilerden oluşur. Her tarama ya da deneme sınavı sonucu iki haftada bir olmak üzere sınıf inme-çıkma sistemi vardır. Ancak öğrencimiz sınıf inse de çıksa da dersine giren öğretmeni aynı kalmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarı
Gelecekte herkesin bir kodlama dili biliyor olması mantığı üzerine kurulan ders içeriğimizde öğrencilerimize son yılların en geçerli yazılım dili Python programlama dili uygulamalı olarak öğretilecektir. Bu dersin amacı, temel kodlama eğitimi ile öğrencilerin teknoloji bazlı ürün ve hizmetleri üretebilmesini ve projelendirebilmesini sağlamaktır.

Kodlama eğitimi ile öğrenciler, bilimsel ve algoritmik düşünme, problem çözme, verileri analiz edip üzerinde işlem yapabilme gibi konularda kendilerini geliştiriyorlar. 21. Yüzyıl ile beraber hızla gelişen teknolojinin gerisinde kalmayıp, aksine teknolojiyi en faydalı yönleriyle kullanabilen, geliştirebilen, üzerinde düşünüp tasarlayabilen ve ülkenin geleceği için bizzat kendisi üretebilen bireyler yetiştirmede en önemli kavramlardan biridir kodlama eğitimi.

Ayrıca üniversiteye gittiğinde öğrencimizin bilgisayar programlama alt yapısını oluşturmak amaçlanmaktadır. Bilgisayar laboratuvarımız projeksiyonlu ve her öğrencimize kod yazabilecek donanıma sahip bir bilgisayar verilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Okulumuzda kodlama dersine 9-10 ve 11.sınıflar katılım sağlayabilmekte ve haftada 2 saat olarak planlanmaktadır.  Öğrencilerin, kodlama ve robotik eğitimleri ile matematiksel bilgileri kullanarak mühendislik tasarımı yapmaya adım atmaları sağlanır. Bu hedeflerle digital okur yazarlık, eleştirisel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılır.

Kayabaşı Anadolu Lisesi olarak hedefimiz, öğrencilerimizi kodlama eğitimi, robotik ve STEM eğitimi ile geleceğin dünyasına hazırlamaktır. STEM eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar.

 

Fen Laboratuvarı

Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin uygun olan konuları laboratuvarlarda işlenerek öğrenilen teorik bilgilerin pratik bir biçimde karşılık bulması sağlanır.

     

Fen laboratuvarındaki çalışmalarda kavramların anlaşılması ve günlük yaşamda gerek duyulduğunda sorgulama alışkanlıkları edinilmesi sağlanmaktadır. Temel bilimsel kavram ve yöntemler açıklanırken rahat bir ortamda, hayal gücünün gelişmesi ve bilginin yaşayarak öğrenilmesi ön planda tutulmaktadır.

   

Konularında uzman öğretmenlerin denetiminde yapılan çalışmaların yanında, öğrencilerin bireysel çalışmalarına deney ortamı sağlanarak destek verilmekte, öğrencilerin bağımsız çalışma, analiz ve sentez yapabilme becerilerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olunmaktadır.

   

Laboratuvar ortamında yapılan derslerimizde öğrencilerimize öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, aktif olmalarını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını artıran temel becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.

Tasarım ve Beceri Atölyesi

      

Bu atölyenin temel amaçları arasında; öğrencilere doğayı ve çevreyi gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, öğrencilerin görsel sanatsal yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak, ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve değerlendirme bilincini kazandırmak, işbirliği yapma,  paylaşma, sorumluluk alma kendi işine saygı duyduğu gibi başkalarının işine de saygı duyma bilincini kazandırmak, öğrencinin algı birikimini, yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmektir.

   

 Öğrencilerimiz bu atölye ile hayallerini somutlaştıracak, kabiliyetlerini çömleğe, ahşap eşyalara, muhteşem tasarımlara dönüştürecekler; hayallerindeki sınırları kaldıracak, hayallerinin gerçekleştiğine şahitlik edecekler.

   

Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen okulumuzda, 9 ve 10.sınıf öğrencileri tasarım ve beceri atölyesindeki çalışmalara katılarak kendilerini bu alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkânı sağlanacaktadır.

Yabancı Dil

Üzerinde yaşadığımız coğrafya sınırları belli bir coğrafya olsa da iletişimin sınırları yoktur. Gerek ulaşım hizmetlerinin artması, gerek İletişim teknolojisindeki ilerlemeler, gerek uluslararası ilişkiler ve diplomasi üretim ve tüketimin küreselleşmesi gibi faktörler bizi fiziksel olarak bağlı olduğumuz sınırları belirli olan coğrafyadan koparıp aynı gökyüzünün altında yaşayıp aynı havayı soluyan insan toplulukları haline getirmiştir. Bu durumda bugünün her insanı için bilim, sanayi, teknoloji, siyaset, ekonomi gibi alanların ortak küresel dili olan İngilizce öğrenimini her geçen gün daha da zorunlu daha önemli hale getirmiştir. Bu nedenle Kayabaşı Anadolu Lisesi’nde yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi yapılacaktır. 9 ve 10.sınıflarda haftada 10 saat, 11. Sınıflarda ise üniversiteye hazırlık süreci nedeniyle haftada 4 saat İngilizce dersi planlanmaktadır. Yabancı dil eğitiminde öğrencilerimizin dinleme, anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek için görsel ve işitsel eğitim ön plandadır. Ayrıca, hatada 2 saat matematik dersi İngilizce olarak verilecektir.

9-10 ve 11. Sınıflarda ki İngilizce eğitim sistemimiz ile öğrencilerimiz üniversite de hazırlık sınıfı okumaya ihtiyaç duymaz ve İngilizce eğitim yapan bir üniversiteye yerleştiğinde alacağı dersleri zorlanmadan anlayabilmesi amaçlanır.

Müzik Dersliği

Derslerimiz tüm 9-10 ve 11.sınıflarda  Nota bilgisi,  Ritm çalışmaları, Teorik konular, Besteci bilgisi ve Şarkı öğrenimi başlıkları altında işlenir. Müzik dersliğimizde,  Bireysel Çalgı çalışmaları, Koro ve Orkestra çalışmaları yapılacaktır.  

Kitap Okuma Saatleri

“İyi kitaplar okumayan insanın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiç bir fark yoktur.”
demiş Mark Twain. Öğrenme yolculuğumuzun “öğrencilerimize okumayı sevdirmekten geçtiğini” hiç unutmuyoruz. 12.sınıflar hariç diğer sınıflara kitap okuma saatleri koyuyoruz. Bununla da kalmıyor okunan kitapların tahlilini yaptırıyoruz öğrencilerimize.

Okuma saatlerinin amacında; öğrencilere Türkçe – İngilizce kitap okuma sevgisi aşılayabilmek, düşünerek ve yorumlayarak okumayı öğretmek, öğrencilerin kütüphanelerden yararlanabilmelerini ve yazarların söyleşi günlerine katılmalarını sağlamaktır.

Öğrenciler yapılan bu çalışmalar sonrasında kendini ifade etme becerisini geliştirmeyi, yaratıcı düşünmeyi, sözcüklere farklı anlamlar yüklemeyi, metinler arası geçişleri ayırt etme becerilerini geliştireceklerdir.

Düşünme Odası

İnsan gözleri açıkken nesneleri küçük görür. Kapatın gözlerinizi dünyanız büyüsün, zihninizi özgürleştirin. Her şey bir hayalle başlar.

Bu odada çocuklarımızın zihinlerindeki setleri kaldırıyoruz ve hayallerinin gösterdiği yolu yürüme fırsatı veriyoruz. Bu oda; öğrencimizin, yalnız kalarak  özeleştiride bulunması, derslerine daha fazla motive olmasını  amaçlayan, kısaca onu saran dünyasına dokunmayı amaçlayan bir birimdir.

Ödev Sistemimiz

Okulumuz, öğrencilerimizi hızla ilerleyen bilgi çağında araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp bir adım öteye götürebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen ödev ve projelerin önemi büyüktür.

Ödev, eğitimin önemli bir parçasıdır. Sınıfta öğretilenin pratiğini yapmaya, anlamaya ve kavramaya yardım eder. Ödev, öğrenciye zamanı planlı kullanmayı öğretir. Aynı zamanda ödev, bilgi kaynaklarını tanımaya ve kullanmaya ilişkin becerileri geliştirir. İnsan belleğinin yapısı gereği aradan geçen zamanla orantılı olarak unutma gerçekleşmektedir. Ödev, unutulan bilgilerin yenilenmesi ve pekiştirilmesi amacına da hizmet eder.

Öğrencilere hayatlarında yardımcı olacak çalışma alışkanlığı, verilen konuya odaklanma ve öğrenciye öz-disiplin becerilerini kazandırmada ödevin önemli bir yeri vardır. Ödev yapmak, öğrencinin hayat boyu öğrenme alışkanlığını edinmesine, kendi kendini kontrol etmesine ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur. Ödev, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeyi sağlamalı, bitmemiş sınıf etkinliklerini tamamlamayı öğretmeli ve bağımsızlık duygusunu desteklemelidir.

Ödevlerimiz; her Perşembe günü tüm ders öğretmenleri tarafından verilir ve bir hafta içinde yine ders öğretmenleri tarafından kontrol edilmektedir. Öğrencilerin ödevi zamanında getirmesi beklenir.

Ödev yapmayan öğrenciler geçerli sebepleri yoksa okulumuz tarafından Cumartesi günleri yapılan sınav sonuçları ne olursa olsun sınıf düşürülmektedir.

Ayrıca yaz tatillerinde öğrencilerimize ödev veriyor; tatillerinin tamamen boş geçmesini önlemeye ve öğrendiklerini tekrar etmesini sağlıyoruz. Yaz tatilinde verilen ödevler okulun açıldığı ilk hafta kontrol edilmektedir.

Öğrenci Konseyi

Okulumuzda oluşturacağımız yaşam becerileri eğitiminin gereklerinden birisi de demokrasi eğitimidir. Sene başında yapılacak seçimlerle bir öğrenci konseyi oluşturulur. Bu konsey, belli zaman aralıklarında yöneticilerle toplanarak öğrencilerin okulda yaşadıkları sorunları dile getirirler ve çözüm üretilmeye çalışılır.

Mezunlar Birliği

Kayabaşı Mezunlar Birliği önümüzdeki eğitim döneminde kurulacaktır. Mezunlar Birliği’nin amacı, Kayabaşı öğrencileri ve mezunları arasında dayanışmayı artırmak, mezun öğrencilerin deneyimlerini mevcut lise öğrencileri ile paylaşmalarını sağlayarak, öğrenciler arasında eğitimsel ve mesleki anlamda güçlü bir birliktelik sağlamaktır. Kayabaşı Mezunlar Birliği, her yıl mezunlara yönelik yapacağı sosyal, kültürel, bilimsel ve kariyer planlamasına yönelik etkinliklerle mezun ağını güçlendirerek bu geleneği yeni nesillere aktarmayı amaçlamaktadır.

Kayabaşı Üniversite Sınavına Hazırlık Programı

Kayabaşı Anadolu Lisesi’nin temel hedeflerinden biri de öğrencilerini bir üst öğretim kurumu olan üniversiteye ve ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu nedenle 9. sınıf itibarıyla, sınav bilinci oluşturulur; öğrenciler için öğrenme ve YKS ön hazırlık süreci başlar. 11.sınıf itibarıyla ise üniversite hazırlık programı uygulanmaktadır. 12.sınıflarda ise tamamen üniversite hazırlık sürecine yoğunlaşılmaktadır.

12.sınıflara, yaz döneminde okullar açılmadan önce 4 hafta, ara tatil döneminde ise ilk hafta yoğunlaştırılmış program uygulanmaktadır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite Hazırlık Programı devam etmektedir.  9-10 ve 11.sınıflarda iki haftada bir 12.sınıflarda ise her Cumartesi günü tarama ve deneme sınavları yapılarak program 5,5 gün olarak devam etmektedir. Hafta içi soru çözüm saatleri yapıldığı gibi,  yapılan sınav analizleri sonucu sınıfın tekrar etmesi gereken konularla ilgili ek dersler gerçekleştirirler. Ölçme ve Değerlendirme Servisi’nin, yıl boyunca yapılan deneme sınavlarıyla, üniversite hazırlık sürecinde ulaşılması amaçlanan hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz ederek öğrencinin gelişim düzeyini takip etmektedir. Deneme sınavları sonrasında elde edilen analiz raporları ile öğrencilerin akademik gelişimi takip edilerek hedef belirleme, motivasyon ve kariyer planlama süreçleri yönetilmektedir. Tarama ve Deneme sınavları sonucu internet sitemizde yayınlanmaktadır. Ayrıca 12. sınıfların  Türkiye geneli deneme sınavlarına girmeleri sağlanmaktadır.

YKS Kampı

TYT-AYT sınavına iki hafta kala 12.sınıfların kamp dönemi başlar. Bu dönemde sabahları deneme sınavı, öğleden sonraları 4 saat soru çözüm etütleri akşamları ise ders çalışma etütleri yapılır.
 

Etüt ve Ek Dersler

Kayabaşı’nda etüt, ek ders ve ders dışı çalışmalar ihtiyaca yönelik olarak planlanarak uygulanmaktadır. 9-10 ve 11. sınıflarda, tarama sınavları sonrası baraj altı öğrenciler için tekrar amaçlı ek ders çalışması yapılır. Yapılan sınavlar ve sınıf içi uygulamalarda elde edilen gözlemler sonucunda sınıf ortalamasından geri olan öğrencileri hizalamak amacıyla hafta içi ders bitiminde etüt çalışması yapılır.

Spor Eğitimi

Kayabaşı öğrencisi, sporun bütün dallarını barış ve centilmenliği ön plana alarak ama asla fanatizme dönüştürmeyen bir sporcu ahlâkını hedefler.

Kayabaşı Anadolu Lisesi akademik, kültürel ve sanatsal başarılarının yanında, spor dallarında da başarılı olmayı hedefleri arasına almıştır.

Okulumuz öğrencileri;  sportif faaliyetlerle akademik eğitimlerinin yanında sanatsal ve fiziksel gelişimlerini de imkanlar ölçüsünde sürdürecektir. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda ilgi duydukları spor branşlarına yöneltmek ve ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini onlara tanıtmak beden eğitimi ve spor derslerinde en değerli prensiplerimizdir.

Beden Eğitimi Dersleri dışında imkanlar dahilinde oluşturulan okul takımları; Milli Eğitim, Gençlik Spor ve özel müsabakalarda okulumuzu temsil ederler.

Değerler Eğitimi

Toplumun bir parçası olan öğrencilerimizin ahlaklı ve saygılı bireyler olarak yetişmesi de bizim için oldukça önemlidir. Kayabaşı Anadolu Lisesi öğrencisi eğitim sistemimizin temelini oluşturan şefkat, sevgi, hoşgörü ve saygı ilkelerinin ışığında geleceğe hazırlanmaktadır. 9-10 ve 11.sınıf öğrencilerimize yaptığımız sosyal beceri ve değerler eğitimi vasıtasıyla çocuklarımıza tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlaki değerleri benimsemeleri için her hafta değerler eğitimi dersleri ve kulüp çalışmaları yapıyoruz.

Kayabaşı Anadolu Lisesi olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir gencin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet ve merhamet sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

Özel Kayabaşı Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimiz proje yazım ve yönetim dersi de alırlar. Bu sayede gelecekte hayatlarında karşılaşacakları projelere liderlik yapabilecek bilgi birikimine ve deneyime sahip olurlar.

Atatürk Dersi

Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri benimseyen; topluma örnek ve toplumu geleceğe taşıyabilecek lider nitelikli öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitimde İnavasyon

Öğrencilerimize yenilikçi anlayışa uygun olarak eğitim verirken inovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Meraka, araştırmaya, keşfe teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlar. Okullarımızda her seviyede laboratuvar ve atölye çalışmaları  ve kodlama eğitimleri öğrencilerimizin teknolojiyi kullanmasını ve yaşayarak öğrenmesini sağlar.

Sosyal Kulüpler

Bugünün gençliğini, önce insan olma şuuruyla, yarınını eğiten, yöneten, yönlendiren bireyleri olarak görmek isteyen okulumuz bu oluşumun mutfağını oluşturan kulüp çalışmalarına ayrı bir önem vermektedir. Kulüplerle Öğrencilerimiz;

Sosyal düzen içerisinde sorumluluk ve sınırları konusunda farkındalık geliştirir,

Kendi yeteneğini tanırken her bir bireyin de eşsiz birer cevher olduğunu fark eder,

Aldığı sorumluluklarla sadece kendi coğrafyası için değil dünya için de “ beklenen nesil” olduğunu bilir.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Okul Rehber Öğretmenlerimiz, eğitim yılı süresince öğrenciler ile birebir görüşmeler yaparak Kariyer Planlarını oluşturmalarında yol gösterici olur. Kariyer Planı oluşturulurken, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek profesyonel düzeyde hazırlanmış envanterler kullanılır. Öğrenciye Üniversiteler, programlar ve meslekler hakkında güncel bilgiler verilerek, kendisi için en doğru kariyer planını oluşturmasını sağlar.

Kütüphane

Kayabaşı Anadolu Lisesi Kütüphanesi, ders programlarını destekleyen, öğrencinin araştırma ve okuma zevkine yönelik yeni ve bilimsel yayınlarla öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına  açıktır. Haftada bir saat tüm sınıfların kütüphane dersleri vardır. Kütüphane dersi dışındaki dersler de, kütüphane ortamında aktif olarak işlenmekte; bilimsel proje çalışmaları, ders sunumları ve ödevler ve özellikle 12.sınıflar için ders çalışmaya yönelik çalışmalarda sürekli olarak kullanımda olacaktır.

Okuma kitaplarının yanı sıra saygın süreli yayınlara abonelik sistemi oluşturulacaktır. Roman, hikaye, bilim kurgu, polisiye, tarih, kişisel gelişim, dünya klasikleri, çeşitli soru bankaları ve konu anlatımlı kitap ve fasiküllerden oluşan  çok sayıda kitabın yer aldığı kütüphanemiz okulumuzun en önemli birimlerinden biridir.
Kütüphanemizin amacı eğitim-öğretim programında belirtilen eğitimsel amaçları destekleyici eğitim ve öğretim materyallerini temin ederek öğrencilerin gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda hızlı ve verimli bir şekilde aranılan bilgiye ulaşmalarını sağlamak, yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel kaynaklara erişimi sağlayarak öğrencilerin farklı görüş ve düşünceleri üretebilmelerini desteklemek, bireysel okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, kütüphane kaynaklarını, hizmetlerini ve gerekliliğini öğreterek kütüphane kullanımını günlük hayatlarının bir parçası haline getirmektir.

Çok Amaçlı Salon

Çok Amaçlı salonumuz son derece modern şekilde tasarlanmış olup, görüntü kalitesi ve ses sistemi ile değerli öğrencilerimize ve velilerimize hizmet verecektir. Ders etkinlikleri haricinde belirli günler ve haftalarda sunumlar ve gösteriler yapılmaktadır. Ayrıca salonumuzda tiyatro gösterileri, seminerler, söyleşiler ve törenler gibi bir çok eğitim faaliyeti içinde kullanıma uygundur.

Öğretmenlere Eğitim Desteği

Öğretmenliği sadece bir meslek olarak değil ruhunun en önemli parçası olarak gören, alanının tüm bilimsel içeriğine hâkim, gelişme ve öğrenmeye açık, kendini öğrencilerine adamış ve onları yakından tanıyan ve en önemlisi öğrencileri için  bir model olan bir öğretmen kadrosuna sahip olmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Hizmet içi eğitim çalışmalarımız ve zümre toplantılarımızla öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Kayabaşı Gazetesi

Okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Kayabaşı Gazetesi iki  ayda bir yeni sayısını çıkartmakta ve okulumuzla ilgili haberlerin yanı sıra köşe yazıları ile de ilgi çekmektedir.

Bahar Şenliği

Her eğitim-öğretim döneminde;

Nisan ayının 3.haftasında öğleden sonra bir hafta sürecek geleneksel Kayabaşı Bahar Şenliği düzenlenecektir. Bu şenlikte; oyunlar, yarışmalar, sunumlar, yazar etkinlikleri, piknik etkinliği, bilim şenliği, konser, şiir dinletisi, tasarım ve beceri atölyesinde yaratılan eserlerin sergilenmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 

Yemek Hizmetleri

Okulumuzda yemek hizmetleri, anlaşmalı özel firmalar tarafından verilmektedir. Öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmelerinin kontrolünü sağlamak amacıyla menüler Gıda Mühendisi ve Diyetisyen tarafından düzenlenecektir. İsteyen öğrencilerimize her gün 4 çeşit yemekten oluşan zengin bir menüden oluşan öğle yemeği verilecektir. Yemeklerimiz, öğrencilerimizin bir günlük enerji ve besin ihtiyaçları dikkate alınarak kaliteli, lezzetli ve doyurucu olup işinin ehli aşçılar tarafından yapılacaktır. Okulumuzun internet sitesinde her ay mönü yayınlanacaktır.

Kantin Hizmetleri 

Kantin ve yemekhanelerin dekor-sunum ve oturma grupları düzeni sizlerin içeri girdiğiniz anda rahat edebilmeniz için düzenlenecektir. Kantinde satışa sunulan ürünlerin tamamı bilinen markalardan oluşur. İlgili resmi kurumların belirlediği kurallara göre, sıcak-soğuk sandviç çeşitleri, fırın ürünleri, ızgara kırmızı & beyaz et, sağlıklı içecekler ve diyet yelpazesinden oluşmaktadır.

Güvenlik Hizmetleri

Okulumuzda huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; Güvenlik hizmetleri, kendi bünyemizde bulundurduğumuz elemanlar tarafından en sıkı şekilde sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra yine okul binamız ve çevresi farklı noktalarda konuşlanmış kameralarla izlenecek ve kayıt altına alınacaktır.

Sonuç olarak; 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesini gözeterek,

Aralarında, Microsoft, Pearson, ETS, İntel, HP, Dell, Apple, Crayola, Cisco, Lego gibi teknoloji şirketlerinin ve National Education Association gibi eğitim ile ilgili derneklerin de bulunduğu 32 üyeli 21. Yüzyıl Becerileri ortak çalışma grubu tarafından detaylı bir çalışma sonucu 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi geliştirilmiştir. Bu çerçeve ile öğrencilerin gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı olmak için gerekli olan beceri, bilgi ve deneyimler tanımlanmaktadır.

Bu çerçeveye göre temel derslerin arasında 

İngilizce, Edebiyat, Sanat, Matematik, Ekonomi, Bilim, Coğrafya, Tarih bulunmakta. Buna göre şu alanlarda kişilerin beceri sahibi olmaları bulunmakta:

Öğrenme ve İnovasyon Becerileri, Yaratıcılık, Kritik düşünme ve problem çözme, İletişim ve işbirliği, Enformasyon, Medya ve Teknoloji Becerileri, Bilgi okuryazarlığı, Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, Yaşam ve Kariyer Becerileri, Esneklik ve uyum sağlayabilirlik, İnisiyatif alma , Sosyal ve kültürlerarası beceriler, Üretkenlik ve hesap verebilirlik, Liderlik ve sorumluluk.

21. Yüzyıl becerilerinin çok önemli olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Asıl mesele bu becerilerin öğrencilere nasıl kazandırılacağı. 21. Yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için okulumuzda özel projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerin özelliği, adı geçen becerileri kazandırmak için hedefe yönelik olarak tasarlanmış olmalarıdır. Bu projelerin diğer ortak özellikleri öğrenciler tarafından grup halinde kolaylıkla yapılabilir olmalarının ötesinde Çekici ve merak uyandırıcı, Düşündürücü, Araştırma gerektiren, Kendi başına öğrenmeyi gerektiren, Ucu açık, Analiz ve senteze imkân sağlayan, Keşifler yapmaya imkân sağlayan, Gerçek hayattan alınmış becerileri kazandırırken ek olarak sağlık, finans, vatandaşlık okuryazarlıkları, küresel farkındalık da kazandırıyor olmaları.

Özel Kayabaşı Anadolu Lisesi’nde  bu 21. Yüzyıl becerilerini çocuklarımıza kazandırmanın yanında onları erdemli birer birey olarak yetiştirmek de en önemli hedeflerimiz arasında olacak.

 

Top